ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤOY ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΣ

  

Πρόεδρος –  Γιάννης Β. Κοτανίδης .

 ΑΡΘΡΟ 1

Τίτλος, έδρα και έμβλημα του Κόμματος.

 1. Ο τίτλος του Κόμματος είναι «ΕΛΠΙΣ».
 1. Το έμβλημα του κόμματος είναι ένας άγγελος που κατεβαίνει από τον ουρανό, κάτω από το φτερό του οποίου υπάρχει η λέξη «ΕΛΠΙΣ», που σημαίνει ελπίδα. Το χρώμα της σημαίας του κόμματος είναι λευκός άγγελος σε μπλε φόντο. Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, την αγιότητα, τη λάμψη της Θείας δόξας. Το μπλε συμβολίζει τον ουρανό, την αιωνιότητα, την ταπεινότητα, την ευσέβεια, την αυτοθυσία και την ταπεινότητα. H απεικόνισή του έχει ως εξής:

flag partii

 1. Έδρα του Κόμματος είναι η Θεσσαλονίκη και ασκεί την δραστηριότητά του τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κάθε χώρα του πλανήτη που υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός και Αρχές.

 1. Η δραστηριότητα του Κόμματος βασίζεται στις Αρχές του εθελοντισμού, της ισότητας, της αυτονομίας, της νομιμότητας και της διαφάνειας, του σεβασμού και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Η οργάνωση και η δράση του Κόμματος θα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η Ελευθερία θα εκφράζονται με κάθε κίνησή του.
 1. Σκοπός του Κόμματος είναι να επανέλθει η ευημερία στους πολίτες της χώρας μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος του Κόμματος και της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή της κοινωνίας.
 1. Το Κόμμα δημιουργεί στους πολίτες της Ελλάδας, ανεξαρτήτου φύλλου, εθνικότητας και θρησκείας, ίσες ευκαιρίες αντιπροσώπευσης στα διοικητικά όργανα του Κόμματος, στους εκλογικούς καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και για κάθε αιρετή θέση της κρατικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 1. Το Κόμμα είναι ελεύθερο να καθορίζει την εσωτερική του δομή, τους στόχους του, τις μορφές και τις μεθόδους της δραστηριότητάς του, λειτουργώντας πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια που υπαγορεύονται από τους Νόμους και το Σύνταγμα.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Μέλη, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

 1. Μέλος της “ΕΛΠΙΣ” μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και υποστηρίζει τους προγραμματικούς στόχους και τις αρχές του Κόμματος ενώ δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού πολιτικού Κόμματος.
 1. Το δικαίωμα συμμετοχής ως μέλος του Κόμματος είναι εθελοντικό και ατομικό. Μέλη του Κόμματος μπορούν να γίνουν ικανοί για δικαιοπραξία πολίτες της Ελλάδας ή Έλληνες το γένος, που υποστηρίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του Κόμματος και θέλουν να συνδράμουν στην υλοποίηση των προγραμματικών στόχων.
 1. Η αίτηση για εγγραφή ως μέλος γίνεται στα γραφεία του Κόμματος και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. Δύναται να μην γίνει δεκτή αίτηση εγγραφής αν πιθανολογηθεί βάσιμα ότι ο αιτών δεν είναι σύμφωνος με τις αρχές και τους στόχους του Κόμματος.
 1. Η ιδιότητα του μέλους δε δύναται να περιοριστεί σε καμία περίπτωση από λόγους που ανάγονται σε επαγγελματική, φυλετική, εθνική ή θρησκευτική διάκριση, καθώς και με κριτήριο το φύλο, την περιουσία και τον τόπο διαμονής.
 1. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και ιδιαίτερα κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο Κόμμα. Έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τις εν γένει δραστηριότητες του Κόμματος και να συμμετέχουν σε αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά και εποπτικά όργανα του Κόμματος, να ορίζονται ως υποψήφιοι για κάθε αιρετό αξίωμα της κρατικής εξουσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από ανάδειξη, να απολαμβάνουν την προστασία και τη στήριξη του Κόμματος, να υποστηρίζουν οικονομικά το Κόμμα μέσω δωρεών, καθώς επίσης και να αποχωρούν ελεύθερα από το Κόμμα.
 1. Όλα τα μέλη του Κόμματος έχουν την υποχρέωση να προωθούν την εφαρμογή του προγράμματος του Κόμματος, να τηρούν το παρόν καταστατικό, να συμμετέχουν, το κατά δύναμη, στις δραστηριότητες του Κόμματος και να προωθούν την ιδέα του.
 1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την οικειοθελή αποχώρησή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος οφείλει να υποβάλει γραπτή δήλωση στα γραφεία του Κόμματος. Επίσης, η ιδιότητα χάνεται αυτοδικαίως εάν εκδοθεί απόφαση Δικαστηρίου που αναγνωρίζει την απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας του μέλους, καθώς επίσης και εάν επέλθει θάνατος του μέλους. Επιπροσθέτως, εάν η εν γένει συμπεριφορά ενός μέλους καταδεικνύει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος, το καταστατικό και τους κανονισμούς του, δύναται τα αρμόδια όργανα του Κόμματος να προβούν στη διαγραφή του. Στην τελευταία περίπτωση, δύναται να αποφασισθεί η αναστολή της ιδιότητας για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή η προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους αντί της οριστικής διαγραφής.
 1. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτήν.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Το Εθνικό Συνέδριο.

 1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Κόμματος είναι το Συνέδριο. Το Συνέδριο έχει δικαίωμα να εξετάζει και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος, και οι αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του Κόμματος, καθώς και όλα τα όργανα αυτού. Στο Συνέδριο μετέχουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, ο/οι αντιπρόεδρος/οι του κόμματος (αν υπάρχουν), τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και οι υποψήφιοι βουλευτές.
 1. Το Εθνικό Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Επιλέγει με ψηφοφορία τον Πρόεδρο.

β) Καταλήγει σε απόφαση σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού του Κόμματος, μετά από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής ή του Προέδρου του Κόμματος.

γ) Πραγματοποιεί τον απολογισμό της δράσης του Κόμματος την τελευταία τετραετία και υπερψηφίζει τα πεπραγμένα της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.

 1. Το Συνέδριο συγκαλείται μετά από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή μετά από απόφαση των 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Τα προς συζήτηση θέματα ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος ή με απόφαση των 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Ο Πρόεδρος του Κόμματος.

 1. Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο Όργανο του Κόμματος. Εκφράζει τις αρχές και τις θέσεις του Κόμματος σύμφωνα με τις πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις. Οφείλει να εκπροσωπεί το Κόμμα, να ηγείται του κομματικού αγώνα, να συγκαλεί τακτικά και έκτακτα Συνέδρια, να οργανώνει και να εποπτεύει τη λειτουργία του Κόμματος, να ορίζει εκπρόσωπους του Κόμματος ανάλογα με τις ανάγκες. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Κόμματος ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα όργανα και τα μέλη του Κόμματος.
 1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο κατά απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου πραγματοποιείται στην αποκλειστική περίπτωση που τούτο ζητηθεί εγγράφως από τα 3/5 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
 1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) Τυγχάνει επικεφαλής όλων των οργάνων του Κόμματος.

Β) Αντιπροσωπεύει την επίσημη κομματική θέση ενώ παρίσταται και ενεργεί εξ ονόματος του Κόμματος σε κάθε επίσημη εκδήλωση, καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.

Γ) Διαμορφώνει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του Κόμματος.

Δ) Επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και συντάσσει τους εκλογικούς συνδυασμούς του Κόμματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Ε) Επιλέγει τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.

Στ) Ασκεί προεδρικά καθήκοντα στις συνεδριάσεις των οργάνων του Κόμματος.

Ζ) Καλεί επισήμως το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος για σύσκεψη.

Η) Έχει τη δυνατότητα να επιφορτίζει άλλα όργανα του Κόμματος με την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντά του, καθώς και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για τη δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Η Κεντρική Επιτροπή.

 1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο του Κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων και συγκροτείται από 40 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο του Κόμματος, από 10 μέλη που ορίζονται μετά από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος προερχόμενα από διάφορους παραγωγικούς τομείς της κοινωνίας, ήτοι εκπροσώπους ελεύθερων επαγγελματιών, δημοσίων υπαλλήλων κ.τ.λ., από τους υποψήφιους βουλευτές του Κόμματος και από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
 1. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά κάθε 12 μήνες για θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και οι αποφάσεις της είναι νόμιμες, εάν κατά την συνεδρίαση παρίσταται πάνω από το ήμισυ των μελών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, η συνεδρίαση αναβάλλεται για 15 ημέρες και στη μετ’ αναβολή συνεδρίαση θεωρούνται νόμιμες οι ληφθείσες αποφάσεις χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθμός των παρόντων.
 1. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Α) Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος.

Β) Είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των αιτήσεων όσων εκφράζουν τη βούληση να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του Κόμματος και θέτουν υπό την κρίση του Προέδρου τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Γ) Συντάσσει και είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση όλων των ειδικοτέρων Κανονισμών για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Δ) Θέτει υπό την κρίση του Εθνικού Συνεδρίου του Κόμματος τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

Ε) Υποστηρίζει τον Πρόεδρο στη διαμόρφωση των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του Κόμματος, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τις αποφάσεις του Εθνικού Συνεδρίου.

Στ) Είναι επιφορτισμένη με την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Εθνικού Συνεδρίου και του Προέδρου του Κόμματος.

Ζ) Εισάγει έκθεση για τα πεπραγμένα του Κόμματος κατά την προηγούμενη τετραετία ενώπιον του Εθνικού Συνεδρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Το Πολιτικό Συμβούλιο.

 1. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο του Κόμματος και ο αριθμός τους διαμορφώνεται ελεύθερα κατά την κρίση του.
 1. Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Κόμματος.
 1. Οι αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
 2. A) Είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος που εμφανίζεται κατά την πορεία του Κόμματος, καθώς και για κάθε ζήτημα που του διαβιβάζει ο Πρόεδρος.
 3. B) Είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος κατά το διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Γ) Θέτει υπό την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος κάθε θέμα για το οποίο είναι επιφορτισμένη.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογές Οργάνων και Επιτροπών.

 1. Η διαδικασία εκλογής των οργάνων του Κόμματος πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Προέδρου του Κόμματος.
 1. Δύναται να δημιουργηθούν και άλλες θεματικές επιτροπές μετά από πρόταση του Πολιτικού Συμβουλίου την οποία θα πρέπει να κάνει δεκτή ο Πρόεδρος του Κόμματος.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Αποφάσεις Οργάνων.

Όλες οι αποφάσεις των οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Οικονομικοί Πόροι.

Πόροι του Κόμματος αποτελούν αφενός η τακτική και η εκλογική χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος που θα ισχύει κάθε φορά και αφετέρου τα έσοδα από εισφορές και δωρεές των μελών του Κόμματος.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών.

 1. Αρμοδιότητα του Προέδρου τυγχάνει αφενός η επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του Κόμματος και αφετέρου η κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του Κόμματος.
 1. Όποιος επιθυμεί να επιλεγεί υποψήφιος βουλευτής με τους εκλογικούς συνδυασμούς του Κόμματος υποβάλλει αίτηση εγγράφως, συνυπογεγραμμένη και από τρία μέλη του Κόμματος, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Επίσης, πέραν της εν λόγω αίτησης προσκομίζει υποχρεωτικά και τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών υποψήφιος βουλευτής πληροί όλα τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, καθώς και ότι ουδόλως συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.
 1. Οι υποψήφιοι Βουλευτές Επικρατείας, καθώς και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του Κόμματος, επιλέγονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, που είναι αρμόδιος αν θα δεχτεί ή θα απορρίψει κάποια αίτηση υποψηφίου Βουλευτή, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ελέγχει το φάκελο κάθε υποψηφίου και ψηφίζει σχετικά με την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας.
 1. Ο Πρόεδρος δύναται να εισηγηθεί και σχετικά με άλλες υποψηφιότητες πολιτών που θεωρεί ότι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο Κόμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Σύνταξη Κανονισμών.

Δύναται να συντάσσονται και να εγκρίνονται Κανονισμοί από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος για οιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί ειδικότερα, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Καταστατικού και δεσμεύουν όλα τα όργανα του Κόμματος.

 

ΑΡΘΡΟ 13

 1. Η τήρηση του παρόντος επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του Κόμματος.
 1. Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών που ενέκριναν ομόφωνα το παρόν πρώτο Καταστατικό του Κόμματος, οι οποίοι συμφωνούν με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων αυτού.

 

eggrafi

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ !

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex